ÚDRŽBA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH PROCESNÍCH ZAŘÍZENÍ - hlavní strana
Skupina Akce Právní předpisy Prezentace
Diskusní panel Informace Konference  
       
PRÁVNÍ PŘEDPISY

    Ve složce "právní předpisy" jsou uváděny obecně závazné právní předpisy, které upravují normy lidského chování, jsou obecně závazné, státem vynutitelné a v určitých případech může být jejich nedodržení sankcionováno. Podle významu a právní síly se právní předpisy člení na:
  • mezinárodní úmluvy
  • Ústava České republiky
  • zákony
  • nařízení vlády
  • vyhlášky ministerstev a
  • opatření ústředních orgánů
    V tomto pořadí platí, že právní předpis vyšší právní síly je nadřazen právnímu předpisu nižší právní síly (to znamená například, že zákon je nadřazen nařízení vlády a v případě rozporu je třeba dát přednost obsahu zákona). Zákonem nejvyšší právní síly je pak Ústava České republiky. Obecně dále platí, že přednost před zákonem má příslušná mezinárodní norma (úmluva), pokud je republikou přijata a ratifikována (například Evropská úmluva o ochraně lidských práv a svobod).

    Právní předpisy jsou platné po vyhlášení ve Sbírce zákonů České republiky, kde je uvedeno kdo je vydal, číslo a rok jejich vydání s označením Sb. (sbírka), datum jejich vydání, označení právních předpisů (t.j. náplně právních předpisů) a datum jejich účinnosti. Sbírka zákonů České republiky vychází pravidelně podle legislativní potřeby.

Redakce Sbírky zákonů České republiky sídlí na adrese:
        Ministerstvo vnitra ČR, Nad štolou 3, pošt. schránka 21/SB, Praha 7.
Předplatné pro Českou republiku lze objednat na adrese:
        Moraviapress, U Póny 3061, 690 02 Břeclav.
        Distribuční místa jsou ve všech větších městech ČR.
Informace o vydaných novějších právních předpisech lze bezplatně získat na internetové adrese:


   Tyto stránky přinášejí volně dostupné částky a předpisy vydané ve Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv za poslední 4 týdny. Volně dostupná je i anglická verze, obsahující pouze překlady názvu předpisů.

    Kromě toho existuje v České republice řada placených softwarových právnických programů s plným zněním právních předpisů od roku 1945 a vybraných právních předpisů od roku 1918. Do archivu byly zařazeny i předpisy vydávané ve Finančním zpravodaji a Cenovém věstníku.

    Od 1. května 2004 jsou závazná nařízení k právu Evropské unie v češtině uváděna na stránkách EUR-Lex w-adrese


nahoru
zpět na Právní předpisy

Aktualizace provedena 10.ledna 2011, J.Čížek, e-mail:jan.cizek@icom.cz