ÚDRŽBA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH PROCESNÍCH ZAŘÍZENÍ - hlavní strana
Skupina Akce Právní předpisy Prezentace
Diskusní panel Informace Konference  
       
SKUPINA
CÍL ČINNOSTI 

Cílem činnosti PS-URUPPZ je vytváření technické, vědecké a vzdělávací základny k zajištění optimálních podmínek pro zajišťování efektivní realizace nových a v provozu užívaných průmyslových zařízení, jak po stránce spolehlivosti, životnosti, bezpečnosti provozu a předcházení haváriím, tak i zajišťování požadavků na životní prostředí, bezpečnost práce a ochrany pracovníků za nejvhodnějších ekonomických podmínek, a to: 
- při realizaci nových technologických zařízení (záměru, specifikaci, návrhů, projekci, výrobě, výstavbě, montáži, uvádění do provozu) 
- v údržbě stávajícího hmotného a investičního majetku (převzetí do provozu, provozování zařízení, údržby, opravy, celková ekonomika provozu)

Toho chce dosáhnout získáváním odborných informací, podkladů, poznatků a zkušeností, jejich správným odborným zpracováním a vyhodnocením, vypracováním souhrnných podkladů a zajišťováním správné a včasné odborné informovanosti členů a širší odborné veřejnosti, zejména při národních či mezinárodních akcích (jako na př. CHISA). Dále přípravou podkladů pro zajištění optimální realizace nových technologických zařízení a provozu údržby, udržováním a rozšiřováním kontaktů s národními a mezinárodními pracovišti, pomocí při hájení obchodních a podnikatelských zájmů.

OBLAST ČINNOSTI

• Právní předpisy (zákony, nařízení vlády, vyhlášky ministerstev, opatření ústředních orgánů) atp.
• Organizace údržby, podklady pro řízení a rozhodování, řízení a regulace, analýzy, inspekce atp.
• Moderní technologie, moderní technická zařízení a jejich údržba atp. 
• Spolehlivost, životnost, bezpečnost provozů, diagnostika stavu zařízení, předcházení haváriím atp.
• Ochrana životního prostředí.
• Bezpečnost práce, ochrana zdraví.
• Utěsňování nepohyblivých a pohyblivých spojů strojních zařízení (statické a dynamické těsnicí systémy).
• Tribotechnika - mazání, tření, opotřebení pohyblivých spojů strojních zařízení.
• Měření a regulace, ovládání strojních zařízení.
• Energetika -zajišťování příkonu, předcházení závadám, zajišťování spolehlivé funkce pohyblivých částí strojních zařízení, hospodaření s energií. 
• Stavby kovové a nekovové, (budovy, nosné tratě pro potrubí, konstrukce atp)
• a další.

NÁPLŇ ČINNOSTI 

• Získávání a šíření nejnovějších informací, jejich zpracování a transformaci do našich podmínek, z oblastí řízení a rozhodování, právních předpisů, (zákony, vyhlášky, normy, atp.) odborné literatury (monografie, sborníky z konferencí a seminářů, časopisů) a jejich presentace ve formě aktuálních informací a doporučených podkladů
• Umožňovaní výměny informaci, poznatků a zkušeností nejen v rámci ČR a EU ale i ostatních zemí. 
• Koordinování přístupů k efektivnímu řešení různých problémů, sjednocování metodik pro řízení podniků, při realizaci právních předpisů, provádění inspekce. 
• Zajišťování výchovy pracovníků a potřebné publicity informací nejen uvnitř společnosti, ale i mimo ní, organizováním poradenské činnosti, konferencí, seminářů, kurzů, odborných přednášek, besed a ostatních aktivit přispívajících k zvýšení profesionální úrovně svých členů, která by umožnila zvyšovat efektivnost jejich činnosti.
• Pozitivní ovlivňování veřejných názorů k prospěchu a popularizaci činnosti odborných společností. vytváření platformy pro souborná stanoviska.
• Iniciování orgánů státní správy předkládáním vlastních návrhů na národní 
a mezinárodní úrovni. Působit jako odborný poradce v celé šíři činnosti..
• Jednání a sdružování se s právními subjekty v tuzemsku a zahraničí v zájmu zvýšení efektivnosti činnosti PS-URPPZ.
• Zajišťovat z řad svých členů řešení technických problémů podle zadání a požadavků průmyslu a spolupracujících organizací.


nahoru
 
zpět na Pracovní skupina
 

Aktualizace provedena 24.ledna 2002, J.Čížek, e-mail: jan.cizek@icom.cz