CZ   EN

Pracovní skupina

Údržba a realizace průmyslových procesních zařízení

Ing. Jan Čížek, CSc., předseda

Cílem činnosti skupiny je vytváření technické, vědecké a vzdělávací základny k zajištění optimálních podmínek pro zajišťování efektivní realizace nových a v provozu užívaných průmyslových zařízení, jak po stránce spolehlivosti, životnosti, bezpečnosti provozu a předcházení haváriím, tak i zajišťování požadavků na životní prostředí, bezpečnost práce a ochrany pracovníků za nejvhodnějších ekonomických podmínek, a to:

 • - při realizaci nových technologických zařízení (záměru, specifikaci, návrhů, projekci, výrobě, výstavbě, montáži, uvádění do provozu)
 • - v údržbě stávajícího hmotného a investičního majetku (převzetí do provozu, provozování zařízení, údržby, opravy, celková ekonomika provozu)

Toho chce skupina dosáhnout získáváním odborných informací, podkladů, poznatků a zkušeností, jejich správným odborným zpracováním a vyhodnocením, vypracováním souhrnných podkladů a zajišťováním správné a včasné odborné informovanosti členů a širší odborné veřejnosti, zejména při národních či mezinárodních akcích (jako na př. CHISA). Dále přípravou podkladů pro zajištění optimální realizace nových technologických zařízení a provozu údržby, udržováním a rozšiřováním kontaktů s národními a mezinárodními pracovišti, pomocí při hájení obchodních a podnikatelských zájmů.
Pracovní skupina

Sledování a měření pachů

Ing. Petra Auterská, CSc., předsedkyně

Program pracovní skupiny je vymezen následovně:

 • Sdružovat osoby, které pracují na problematice pachových látek, odborníky z příbuzných oborů - chemiky, lékaře, techniky apod.
 • Spolupracovat na tvorbě norem souvisejících s kvalitou měření pachu, zejména odběru vzorků, sjednocení metodik Odborná spolupráce s MŽP na tvorbě legislativy - praktické informace
 • Vypracování detailních technik statistických metod s eliminací chyb, které vedou k nevěrohodnosti sledování
 • Využívat zahraničních konzultací firmy ECOMA, ketrá dodala do naší ČR nejvíce olfaktometrů a je renomovanou měřící skupinou v SRN a kanadské firmy na měření pachů - ODOTECH
 • Zajišťovat srovnávací mezilaboratorní testy
 • Sledovat kvalitu měřících skupin
 • Spolupracovat na mezinárodní bázi se společnostmi zabývající se měřením pachů
 • Zajišťovat dostupné zahraniční informace v oboru
 • Prezentace na konferencích
 • Zapojit se do mezinárodní spolupráce na normách v tomto oboru
Více informací o pracovní skupině Sledování a měření pachů


Pracovní skupina

Míchání

Prof.Ing. František Rieger, DrSc., předseda
Dr.Ing. Tomáš Jirout, vědecký sekretář

Pracovní skupina se zaměřuje na nové poznatky výzkumu, vývoje a jejich aplikaci do průmyslové praxe. Dále pak na oblasti konstrukce a provozních zkušeností a také výrobních programů. Cílem je poskytnout pracovníkům z průmyslové i akademické oblasti nové informace z oblasti vědy a techniky, stejně jako z uživatelské praxe, se zaměřením na úspory energie, surovin, výrobních i investičních nákladů.
Pracovní skupina

Potraviny

Prof.Zdeněk Bubník, předseda
Ing. Milan Houška,CSC., sekretář

Mezi témata pracovní skupiny patří:

 • - fyzikální vlastnosti potravin
 • - matematické modelování procesů
 • - nové technologie zpracování potravin
 • - nanotechnologie ve výrobě a balení potravin
 • - moderní separační procesy při zpracování zemědělských produktů na potravinářské i nepotravinářské produkty

Hlavní momentální aktivitou pracovní skupiny je propagace a účast na kongresu Engineering and Food v Athénách, uspořádání speciálního symposia na národní konferenci Chisa 2011 a na mezinárodním kongresu Chisa 2012.

Pracovní skupina se také podílí na přípravě kongresu ICR 2011 v Praze ve dnech 21.-26.srpna 2011 – The 23th Congress of Refrigeration.

Více informací k pracovní skupině Potraviny
Pracovní skupina

Membrány

Ing. Miroslav Bleha, CSc., předseda

Česká membránová platforma (CZEMP) sdružuje odborníky a významné instituce zaměřené na výzkum, vývoj, realizaci a využití membránových operací v technologických procesech širokého spektra výrobních odvětví. Rozvoj založené platformy je proto předpokladem propojení výzkumných a vzdělávacích subjektů s výrobní sférou a dalšími institucemi, zabývajícími se technologiemi pro trvale udržitelný rozvoj společnosti.

Základní poslání:

 • CZEMP propojuje aktivity odborné veřejnosti, akademické sféry a průmyslových výrobců, resp. uživatelů produktů a technologií v oblasti membránové problematiky,
 • CZEMP zajišťuje přenos a stabilizaci informační báze membránové problematiky a podporuje vzdělávání v oboru,
 • CZEMP napomáhá koordinaci aktivit subjektů působících v oblasti výzkumu a vývoje membránových procesů mezi sebou, v návaznosti na programy a finanční zdroje domácí a zahraniční,
 • CZEMP podporuje a prosazuje společné zájmy svých členů s cílem popularizace membránové problematiky a vytváření vhodného prostředí pro její rozvoj a stabilizaci

Více informací o pracovní skupině Membrány